prof. Robert Hołyst

chemik, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Członek Rady Naukowej IChF PAN. Pełnomocnik dyrektora IChF PAN ds. dużych projektów, promocji Instytutu i współpracy z przemysłem.

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2016 roku, 
panel: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?