List Prezydenta RP na XII edycję Kongresu Polska Wielki Projekt

Uczestnicy i Organizatorzy

XII edycji Kongresu Polska Wielki Projekt

w Warszawie

 

 

Szanowni Państwo!

 

Cieszę się, że 12. edycja Kongresu Polska Wielki Projekt znowu odbywa się w formule tradycyjnej, bezpośredniej. Sądzę, że lepiej odpowiada ona charakterowi tego wydarzenia jako spotkania ludzi pełnych poznawczej pasji, doceniających znaczenie żywej, autentycznej debaty oraz swobodnej konfrontacji zarówno wielkich idei, jak i szczegółowych rozwiązań problemów stojących przed naszym krajem. Na forum tego Kongresu jak chyba nigdzie indziej można poczuć
puls życia intelektualnego środowisk, dla których dzisiaj i jutro naszej Ojczyzny to wyjątkowa szansa, wspólne wyzwanie, przestrzeń twórczej pracy – słowem: projekt. Wielki projekt. Możność budowania wizji Polski, która coraz pełniej realizuje swój potencjał.

 

Już w pierwszych zdaniach swojego manifestu inicjatorzy Kongresu napisali: (…) Podstawową powinnością stojącą (…) przed ludźmi, którym leży na sercu dobro Polski i kolejnych pokoleń Polek i Polaków, jest stworzenie silnych ram przestrzeni politycznej umożliwiających dyskusję o sprawach najwyższej wagi. Nie jest tajemnicą, że znaczna część Państwa analiz, diagnoz i recept stała się inspiracją dla kompleksowej koncepcji dobrej zmiany – czyli programu, który od ponad sześciu lat cieszy się poparciem większości naszych współobywateli głosujących w wyborach powszechnych. W dobie postkomunizmu samo słowo „państwo” miało negatywny wydźwięk. Tym większą zasługą środowisk skupionych wokół Kongresów było współtworzenie spójnej, nowoczesnej wizji państwa jako gwaranta należnych praw i słusznych oczekiwań. Nie „państwa–drapieżnika” na usługach wąskich grup interesu, ale państwa jako rzeczy wspólnej, jako wspólnego dobra. To model państwa, które jest sprawiedliwym arbitrem oraz aktywną siłą niwelującą wszystko to, co dotąd tłumiło pozytywną energię Polaków. Państwo inicjujące i wspierające modernizację rozumianą nie jako mechaniczne kopiowanie obcych rozwiązań, lecz jako dalszy, organiczny rozwój tradycji polskiego republikanizmu. A więc zespołu idei, który niegdyś, przed wiekami, wyprzedził swój czas, a dzisiaj, jak ufam, w coraz większym stopniu organizuje nasze myślenie o społeczeństwie, kulturze i gospodarce, o naszej polityce krajowej i zagranicznej.

 

Serdecznie dziękując za dotychczasowy plon Państwa spotkań, chciałem też wyrazić uznanie dla tegorocznej agendy Kongresu, uwzględniającej wagę wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Nie ulega wątpliwości, że 24 lutego 2022 roku to początek nowego rozdziału w historii Europy. Rosyjska inwazja miała unicestwić niepodległy byt państwowy Ukrainy. Plany putinowskiej Rosji udaremniło męstwo ukraińskiego żołnierza i nowa jakość jeśli chodzi o ukraińskie elity państwowe. Ważną rolę odegrała także dalekowzroczna, zapobiegliwa polityka Polski i innych państw NATO, które popierały prozachodnie aspiracje Ukraińców i pomogły im w przygotowaniach do obecnej ciężkiej próby.

 

Od początku tej wojny Rzeczpospolita – znów postrzegająca się jako podmiot, a nie przedmiot polityki międzynarodowej – należy do ścisłej czołówki państw, których wspólne wysiłki mają dwa cele. Pierwszy, doraźny, to ocalenie niepodległości i terytorialnej integralności Ukrainy, przerwanie pasma zniszczeń, rozlewu krwi i porażających zbrodni noszących znamiona ludobójstwa. Drugi, długofalowy, to położenie podwalin pod nową architekturę bezpieczeństwa
w Europie – to znaczy takiego ładu, w którym rosyjski imperializm nie będzie już zagrażał wolności, tożsamości, aspiracjom i szansom rozwojowym narodów naszego regionu.

 

Coraz wyraźniej widzimy, że historia nie tylko się nie skończyła, ale nabiera dramatycznego przyspieszenia. W tych burzliwych czasach nawa Rzeczypospolitej musi mieć dobry, sprawdzony kompas. Powinna polegać na uznanych myślicielach i ekspertach. Na ludziach, którzy dysponują szeroką wiedzą, doświadczeniem i renomą w swoich środowiskach – a jednocześnie dumnie, lojalnie i wytrwale służą własnemu państwu i narodowi. Jestem przekonany, że rozpoczynający się dzisiaj XII Kongres Polska Wielki Projekt będzie potwierdzeniem, że reprezentowane przez Państwa środowiska intelektualne są gotowe do wypłynięcia na nieznane wody XXI wieku, do podjęcia obecnych wyzwań politycznych, cywilizacyjnych i duchowych. Życzę inspirujących, owocnych obrad. Najserdeczniej wszystkich Państwa pozdrawiam.