Oświadczenie Fundacji Polska Wielki Projekt

Oświadczenie Fundacji Polska Wielki Projekt dotyczące rozstrzygnięcia konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”

Fundacja Polska Wielki Projekt 4 listopada 2022 roku została beneficjentem konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach powyższego konkursu Fundacja otrzymała dotację w wysokości 5.000.000 zł, przeznaczoną na zakup nieruchomości, w której powstanie Dom Trójmorza.

Będzie to centrum edukacyjne, oświatowe i popularyzatorskie, zajmujące się szerzeniem wiedzy, pogłębianiem świadomości oraz promowaniem, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, Polski oraz idei Trójmorza jako projektu będącego polską racją stanu. Fundacja Polska Wielki Projekt jest szczególnie predysponowana do prowadzenia tego typu działalności, ponieważ to podczas Kongresów Polska Wielki Projekt, organizowanych jeszcze przed 2015 rokiem, po raz pierwszy w Polsce została sformułowana publicznie idea Inicjatywy Trójmorza.

Członkowie Fundacji zawsze powtarzali jednak, że idei Trójmorza, czyli sojuszu państw Europy Środkowej (z włączeniem do tego Ukrainy) nie da się wcielić w życie, jeżeli nie będzie miała ona zakorzenienia w społeczeństwie. Dlatego szczególnie potrzebna jest działalność edukacyjna, oświatowa i popularyzatorska, skierowana do młodego pokolenia, by budować kapitał społeczny skierowany na zacieśnianie współpracy w naszym regionie. Dom Trójmorza ma być ośrodkiem tego typu aktywności, gdzie organizowane będą wykłady, konferencje, seminaria, kursy, warsztaty, szkolenia etc. Już teraz Fundacja prowadzi stałą działalność edukacyjną poprzez angażowanie wolontariuszy, łączenie środowisk młodzieżowych, pracę mentoringową i różnego rodzaju wydarzenia, jak np. zainagurowany w zeszłym roku cykl edukacji ekonomicznej „Wielki Projekt dla Pokoleń”. Otwarcie Domu Trójmorza pozwoli na zintensyfikowanie działalności skierowanej do młodzieży i skoncentrowanej na poznawaniu państw i narodów Europy Środkowej, ich historii, kultury, tradycji.   

Aktualnie Fundacja jest na etapie finalizowania zakupu nieruchomości na ul. Łowickiej dofinansowanej z dotacji konkursowej, na co pozwala art. 35 Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw. Wybór lokalizacji został poprzedzony dokładną analizą rynkową, podczas której Fundacja kierowała się przede wszystkim warunkami umożliwiającymi prowadzenie np. kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów czy wykładów oraz pomieścić uczestników tych przedsięwzięć skierowanych do młodzieży. Nieruchomość była w takiej cenie wystawiona na sprzedaż już od 2015 roku, jednak nie znalazła nabywcy. Fundacja stanowczo podkreśla, że cena nieruchomości nigdy nie była preferencyjnie negocjowana, a cała transakcja odbywa się zgodnie z prawem i z korzyścią dla państwa polskiego, co znajduje odzwierciedlenie w oświadczeniu Polskiego Holdingu Nieruchomości opublikowanym 18 stycznia br.

Należy także zaznaczyć, że wzięcie udziału w konkursie Ministerstwa i wybór nieruchomości leżały w gestii Zarządu Fundacji. W całym procesie nie uczestniczyli – wbrew doniesieniom mediów – członkowie Rady Programowej Fundacji, ponieważ takie ciało w ogóle nie istnieje. Istnieje tylko Rada Programowa Kongresu Polska Wielki Projekt, który jest jednym z wielu wydarzeń organizowanych przez Fundację i pełni funkcję ciała doradczego przy uzgadnianiu merytorycznej agendy corocznych Kongresów. Tym bardziej nie może być mowy o uzyskaniu korzyści majątkowych z nabywanej nieruchomości przez Fundatorów, którzy, zgodnie z ustawą z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, wraz z zarejestrowaniem Fundacji kończą swoją rolę, a odpowiedzialność za dalsze działania ponosi Zarząd. 

Zarząd Fundacji Polska Wielki Projekt