Tomasz
Dołęgowski

dr hab., prof. SGH

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Pracownik Kolegium Gospodarki Światowej (SGH), były prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, ekonomii instytucjonalnej, konkurencyjności międzynarodowej, etycznych aspektów życia gospodarczego i biznesu, katolickiej nauki społecznej oraz ekonomiki transportu. Odbył staże naukowe w University of Minnesota w USA i International Centre for Economic Research w Turynie we Włoszech. Prowadził wykłady m.in. w Wilnie, Mediolanie, Budapeszcie i Helsinkach. Zaangażowany w inicjatywy na rzecz współpracy z republikami bałtyckimi i z Polakami na Wschodzie. Współpracownik Fundacji „Wileńszczyzna”. Członek Rady Naukowej Centrum Myśli Jana Pawła II. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością w SGH. Związany ze środowiskami debatanckimi – członek Rady Naukowej Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Autor, współautor lub redaktor naukowy szeregu publikacji, m.in. monografii, m.in. Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej – implikacje dla sektora usług (habilitacja), Przewodnik po moralnym kapitalizmie (2015), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a solidarność, dobro wspólne i jakość życia (2016), Szermierka na słowa – o debacie oksfordzkiej i nie tylko (red. wraz z W. Labudą 2021), Szkice do koncepcji integralnego rozwoju społeczno-gospodarczego (2021).

Moderator paneli:

2022: Trójmorze wobec mocarstw – mocarstwa wobec Trójmorza