Michał
Gierycz

politolog

Dr hab., prof. UKSW, politolog, kierownik Zakładu Kulturowych Podstaw Polityki w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz naukowy zeszytów społecznej myśli Kościoła „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”. Główne obszary badawcze: aksjologia i antropologia polityki, związki religii i polityki, integracja europejska. Opublikował m.in. Europejski sp.r o człowieka. Studium z antropologii politycznej (2017), Religia i polityka. Zarys problematyki (red. wsp.lnie z ks. P. Burgońskim, 2014), Chrześcijaństwo i Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej (2008). Laureat m.in. Nagrody im. Anieli hr. Potulickiej (2018), Nagrody Feniks 2018 i Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009).

Uczestnik paneli:

2021: ,,Poprawianie” historii, ,,poprawianie” człowieka. O antropologii naszych czasów