krystyna iglicka; kongres polska wielki projekt

Krystyna
Iglicka-Okólska

ekonomista

Profesor nauk ekonomicznych. Rektor Uczelni Łazarskiego, kierownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii, dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii. Ekspert rządu polskiego ds. polityki migracyjnej, Senior Fellow Centrum Studiów Międzynarodowych. Ekspert Komisji Europejskiej ds. Mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku. 

Przewodnicząca Zespołu ds. Imigracji oraz Migracji Powrotnych i Imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji. Członek Komitetu ds. Migracji i Polonii przy Polskiej Akademii Nauk. Była wykładowcą na kilku amerykańskich i europejskich uniwersytetach. W latach 1999-2000 stypendystka Fulbrighta na University of Pennsylvania. W latach 1996-1999 koordynator Polish Migration Project w School of Slavonic and East European Studies, University College London.

Autorka pięciu monografii. Współredaktor m.in. książek: The Challenge of East-West Migration for Poland (wraz z Keith Sword) oraz From Homogeneity to Multiculturalism: Minorities Old and New in Poland (wraz z F.E.I. Hamilton). Autorka przeszło 70 prac naukowych o tematyce demograficznej i migracjach opublikowanych przez prestiżowych wydawców Polski, Wielkiej Brytanii i USA.

Działalność zawodowa i społeczna:

  • Członek komitetów Nauk Demograficznych (kadencja 2012-2016 i od 2016) oraz Migracji i Polonii (kadencja 2012-2016) przy Polskiej Akademii Nauk
  • Sekretarz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski powołana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (od 2016)
  • Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015)
  • Członek Zespołu Doradców do Spraw Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej przy Marszałku Senatu Bogdanie Borusewiczu (2007-2015)
  • Ekspert Komisji Europejskiej ds. mobilności obywateli państw UE-8 (2007-2016)
  • Ekspert rządu polskiego ds. polityki migracyjnej
  • Ekspert Komisji Europejskiej ds. mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku
  • Przewodniczący Zespołu ds. imigracji oraz migracji powrotnych i imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji (2006-2015)

 

Uczestnik paneli:

2013: Migracje Polaków