I XII Kongres Polska Wielki Projekt – 2011 – Dialog-Wizja-Alternatywa

Jacek
Wesołowski

architekt

Dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski (1962), jest adiunktem w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Wykłada historię architektury, urbanistyki i problematykę ochrony i konserwacji zabytków oraz rewitalizacji miast. Zajmuje się problematyką historii transportu, zwłaszcza miejskiego, planowania transportu w obszarach zurbanizowanych oraz związkami między systemami transportowymi a urbanizacją.