BGK – z myślą o rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Tylko w 2021 roku bank wygenerował 122 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki. Jak ważną rolę odgrywa BGK widać szczególnie w ostatnich latach, kiedy polscy przedsiębiorcy musieli najpierw mierzyć się z kryzysem pandemii, a ostatnio wojny tuż za naszą wschodnią granicą.

BGK z jednej strony odpowiada na główne wyzwania rozwojowe w najważniejszych obszarach, a z drugiej dostosowuje działania do pojawiających się potrzeb i trendów gospodarczych. W ostatnich dwóch latach taką główną potrzebą była pandemia COVID-19. Z rozwiązań dostępnych w pakiecie pomocowym BGK przedsiębiorcy skorzystali ponad 150 tys. razy, co pozwoliło wygenerować akcję kredytową o wartości ponad 108 mld zł.

W czasie pandemii bank przygotował dla polskich przedsiębiorców kilkanaście programów, w tym dwa wyjątkowe w skali Europy – gwarancje dla firm faktoringowych i leasingowych. BGK, we współpracy z sektorem finansowym, udziela poręczeń i gwarancji dla MŚP, kredytów dla przedsiębiorców oraz finansowania na rozwój działalności MŚP. Gwarancje dostępne są w sieci banków kredytujących lub u faktorów na terenie całego kraju. Dzięki kredytom zabezpieczonym gwarancjami de minimis utworzono lub utrzymano ponad 300 tys. miejsc pracy.

Rozbudowa infrastruktury

BGK finansuje przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i wspiera zrównoważony rozwój miast. Jest operatorem rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To program dofinansowania inwestycji samorządowych w wysokości nawet do 95 proc. kosztów danego projektu. Tylko w pierwszym, pilotażowym naborze, rząd przyznał samorządom dofinansowanie na ponad 4 tysiące projektów na łączną kwotę prawie 24 mld złotych. Najwięcej inwestycji dotyczy dróg oraz rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, jak również infrastruktury sportowej, turystycznej czy OZE.

Bank realizuje zadania związane z konsolidacją sektora finansów publicznych oraz obsługą funduszy i programów rządowych. Jednym z nich jest np. Krajowy Fundusz Drogowy. Od 2004 r. łączne wydatki na budowę dróg ze środków KFD wyniosły 161,1 mld zł. Efektem jest sfinansowanie budowy 1300 km odcinków autostrad i ponad 2 280 km odcinków dróg ekspresowych.

Lepsze jutro

Inicjatywą Banku Gospodarstwa Krajowego jest również projekt 3W: woda – wodór – węgiel. Jego celem jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowiednio wykorzystane zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną.

3W to długofalowy projekt, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową. Woda jest źródłem życia, ale też zasobem, który powinien być zarządzany w sposób mądry i przemyślany. Zielony, ekologiczny wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości, także w przestrzeni kosmicznej. Węgiel nieenergetyczny znajduje swoje innowacyjne zastosowanie w medycynie, farmakologii, kosmetologii bądź budownictwie.

Wsparcie poza granicami kraju

Działania banku nie ograniczają się tylko do granic Polski. BGK posiada cztery zagraniczne przedstawicielstwa – we Frankfurcie, Londynie, Brukseli i Amsterdamie – które promują bank i Polskę, wspierają polskie firmy w eksporcie i ekspansji zagranicznej, pogłębiają kontakty z lokalnymi instytucjami oraz monitorują zmiany legislacyjne w UE i ich wpływ na bank.

BGK oferuje szeroki pakiet produktów dla eksporterów, głównie akredytywy, gwarancje, kredyty dla nabywcy oraz finansowanie ekspansji zagranicznej. Ma to duże znaczenie w ostatnich miesiącach, kiedy polscy eksporterzy dotychczas działający na wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja) poszukują nowych kierunków zbytu dla swoich produktów, a bank im w tym pomaga.

Na arenie międzynarodowej bank współpracuje z trzema grupami podmiotów publicznych: międzynarodowymi instytucjami finansowymi (np. EBI), zagranicznymi bankami rozwoju oraz międzynarodowymi stowarzyszeniami. W skali regionu, BGK był inicjatorem, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza. Jego celem, poza zacieśnianiem współpracy i poprawie infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej w regionie, jest także zapewnienie zysku swoim inwestorom. Docelowa wielkość Funduszu Trójmorza ma wynosić od 3 do 5 mld euro.

Ważnym filarem banku jest również zaangażowanie społeczne. BGK rozwija kapitał społeczny w edukacji, kulturze, sporcie i ekonomii. Przykładami działań z tych obszarów są m.in. rewitalizacja zabytków, wsparcie kardiologii i transplantologii dzieci, kredyty na studia medyczne czy wsparcie ekonomii społecznej.