Zielony konserwatyzm

Sposób postrzegania bezpieczeństwa energetycznego w Europie zmienia się w obliczu wojny na
Ukrainie i wykorzystywaniu przez Rosję paliw kopalnych jako elementu szantażu politycznego. Polska
od lat postuluje o oparcie unijnej polityki klimatycznej na sprawiedliwej i mądrej transformacji
energetycznej, uwzględniającej dywersyfikację i wykorzystanie zasobów naturalnych z pominięciem
rosyjskiej strefy wpływów. Niestety, dopiero agresja Rosji na Ukrainę skłoniła europejskich partnerów
do refleksji.
W kontekście obecnej sytuacji priorytetem jest skupienie się na wykorzystywaniu krajowych
zdolności produkcyjnych przy jednoczesnym obniżaniu zapotrzebowania na importowane nośniki
energii. Każde państwo powinno szukać własnej ścieżki transformacji, biorąc pod uwagę specyfikę
swojej gospodarki i posiadane zasoby, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i jego
mieszkańców. Wykorzystanie pełnego potencjału energetycznego niezależnie od jego źródeł
przyczynia się również do uodpornienia jego gospodarki na światowe wahania cen.
Oprócz utrzymania obecnych źródeł energii istotne są również inwestycje w nisko i zeroemisyjne
źródła energii, które przyczyniają się do wzmacniania krajowego miksu energetycznego. Odchodzenie
od paliw kopalnych jest koniecznością, jednak ważne jest także tempo i kierunek tej transformacji.
PGE Polska Grupa Energetyczna dała temu wyraz w swojej strategii, która zakłada osiągnięcie
zeroemisyjności do 2050 roku. Zmiany są konieczne, ale należy brać pod uwagę wiele czynników.
Decyzje nie mogą być podejmowane pochopnie i bezrefleksyjnie. Polityka klimatyczna powinna być
przede wszystkim sprawiedliwa i racjonalna. Nie może być realizowana kosztem społeczeństwa.
Grupa PGE konsekwentnie inwestuje w dywersyfikację źródeł energii oraz szybki rozwój energii ze
źródeł odnawianych wraz z całą niezbędną infrastrukturą przesyłową i magazynową. Działanie takie,
przynajmniej częściowo uniezależni krajową gospodarkę od wpływu czynników zewnętrznych na
dostępność i cenę energii, a co za tym idzie wzmocni gospodarkę i jej konkurencyjność, a także
przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.