KONGRES POLONIJNY Polska Wielki Projekt w Londynie 16.09.2023 r.

Polonijny Kongres Polska Wielki Projekt w Londynie to całodniowe wydarzenie dla Polaków żyjących poza granicami ojczyzny. Konferencja odbędzie się 16 września o godzinie 12:00 w Londynie w centrum konferencyjnym The View znajdującym się w prestiżowej siedzibie Królewskiego Kolegium Chirurgów, gdzie uczestnicy konferencji będą mogli spotkać się z czołowymi przedstawicielami angielskiej Polonii i przedstawicielami krajowych instytucji publicznych zajmujących się kontaktem z rodakami mieszkającymi poza granicami Polski. 

Celem konferencji jest integracja i kultywowanie więzi z brytyjską Polonią oraz wzmocnienie więzi rodaków z ojczyzną. Nasz Kongres jest skierowany do młodzieży, seniorów, środowiska akademickiego, przedsiębiorców i wszystkich tych, dla których wspólnym mianownikiem swojej tożsamości jest Polska. W ramach spotkania zorganizowane zostaną trzy panele dyskusyjne poświęcone kolejno działaniom władz Rzeczypospolitej na rzecz Polonii, roli Polonii w relacjach polsko-brytyjskich oraz pielęgnowaniu polskiej tożsamości poza granicami kraju. Po spotkaniach merytorycznych odbędzie się występ artystyczny i bankiet, podczas których uczestnicy będą mieli czas na wzajemną integrację i wspólną celebrację polskości. 

Wstęp jest bezpłatny i możliwy po zarejestrowaniu przez stronę internetową EventBrite

Zapraszamy serdecznie!

Nagranie z Kongresu Polonijnego w Londynie:

2:00 Wprowadzenie – przywitanie gości

12:15-13:45 Polska ponad granicami. Jak Polska może efektywniej wspierać i integrować Polonię?

 • Jan Badowski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Adam Gajkowski – Działacz antykomunistyczny i solidarnościowy, współzałożyciel i honorowy prezes Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia
 • Tomasz Lis – Muzyk, pianista i solista
 • Grzegorz Górny – Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt – moderator

Język: polski

14:00-15:30 Polonia dla Polski. Rola Polonii w relacjach polsko-brytyjskich

 • Piotr Wilczek Ambasador Polski w Wielkiej Brytanii 
 • Daniel Kawczyński – Członek parlamentu Wielkiej Brytanii, Partia Konserwatywna
 • Magda Harvey – Dyrektor White Eagle Appeal, uhonorowana Medalem Imperium Brytyjskiego
 • Michał Łuczewski – Wiceprezes Fundacji Polska Wielki Projekt – moderator

Język: angielski

15:30-16:30 Obiad 

16:30-18:00 Z Polską w sercu. Kultywowanie polskości ponad granicami

 • Justin Maciejewski – Dyrektor generalny National Army Museum
 • Kasia Madera – Prezenterka BBC
 • Elżbieta Barrass – Przewodnicząca Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii
 • George Byczyński – Redaktor naczelny British Poles – moderator

Język: angielski

18:15 Część artystyczna. Wystąpienie polskiej szkoły muzycznej, folkowej i tanecznej: Orlęta

~ Bankiet – po wystąpieniu artystycznym

The Polonia Congress “Poland, the Great Project” in London is a day-long event for Poles living outside their homeland. The conference will be held on September 16 at 12:00 pm in London at The View conference center located in the prestigious Royal College of Surgeons, where conference participants will be able to meet with leading representatives of the English-Polish community and representatives of Polish national institutions involved in contact with compatriots living abroad. 

The aim of the conference is to integrate and cultivate ties with the British-Polish community and strengthen compatriots’ ties with their homeland. Our Congress is aimed at young people, seniors, academics, entrepreneurs and all those for whom Poland is the uniting dimension of their identity. The meeting will include three panel discussions devoted, in turn, to the actions of the authorities of the Republic of Poland in favor of the Polish community, the role of the Polish community in Polish-British relations and the cultivation of Polish identity abroad. The substantive meetings will be followed by an artistic performance and a banquet, during which participants will have time to integrate with each other and celebrate Polish identity together. 

Admission is free and possible upon registration through the EventBrite website. 

You are cordially invited!

12:00 Introduction – welcoming guests

12:15-13:45 Poland beyond borders. How can Poland more effectively support and integrate Polonia?

 • Jan Badowski – Director of the Department for Cooperation with Polonia and Poles Abroad of the Chancellery of the Prime Minister of Poland
 • Adam Gajkowski – Solidarity and anti-communist activist, co-founder and Honorary President of the “Nasza Polonia” Association in Australia
 • Tomasz Lis – Musician, pianist and soloist
 • Grzegorz Górny – President of the Poland Great Project Foundation – moderator

Language: Polish

14:00-15:30 Polonia for Poland. The role of Polonia in Polish-British relations

 • prof. Piotr Wilczek – Ambassador of Poland to the United Kingdom
 • Daniel Kawczyński MP – Member of the UK Parliament, Conservative Party
 • Magda Harvey BEM – Director White Eagle Appeal
 • prof. Michał Łuczewski – Vice President of the Poland Great Project Foundation – moderator

Language: English

15:30-16:30 Lunch

16:30-18:00 With Poland in our hearts. Nurturing Polish identity beyond borders

 • Justin Maciejewski – Director General of the National Army Museum
 • Kasia Madera – BBC Presenter
 • Elżbieta Barrass – Chairwoman of the Polish School Association
 • George Byczyński – Editor-in-Chief of British Poles – moderator

Language: English

18:15 Artistic segment – Orlęta, Polish Folk and Dance Group

~ Banquet – after the performance

Organizatorzy:

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023