Jan Paweł II. Inspiracja dla świata


Poniżej opis, program i transmisja online w języku polskim oraz języku angielskim.

Below is the description and program in Polish and English.

Fundacja Polska Wielki Projekt przedstawia Kongres “Jan Paweł II. Inspiracja dla świata”. Pragniemy przypomnieć intelektualny dorobek Ojca Świętego a także poszukać w nim inspiracji dla sprostania współczesnym wyzwaniom. Kongres odbędzie się 30 września-1 października w Zamku Królewskim na Wawelu. Wydarzenie ma charakter zamknięty, jednocześnie serdecznie zachęcamy do śledzenia transmisji, które będzie dostępna na stronie internetowej Fundacji i jej kanale YouTube.

Jan Paweł II był pierwszym prawdziwie globalnym liderem. Dzięki swojej intelektualnej mocy, proroczej wizji i praktycznym działaniom, niósł przesłanie solidarności oraz pokoju przez kontynenty i epoki. Jako ocalały z II wojny światowej, nieustannie powtarzał: “Nigdy więcej wojny!”. Teraz, gdy widmo globalnego konfliktu zbliża się, a globalizacja rynków, mediów społecznościowych, przemocy i bezdusznej biurokracji rujnuje ludzkie więzi, pozostawiając po sobie zraniony świat i zniszczonych ludzi, potrzebujemy powrotu do papieskiego przesłania bardziej niż kiedykolwiek. Poszukując najważniejszych pryncypiów nadziei, wiary i miłości, na naszym kongresie będziemy chcieli unaocznić zakres globalnego wpływu papieża oraz pokazać znaczenie – a nawet niezbędność – jego przesłania dla budowania lepszej przyszłości świata.

Program:

Sobota, 30 września

10:00 – 10:10 Oficjalne otwarcie kongresu
10:10 – 10:30 Jan Paweł II. Ostatni globalny przywódca

Wystąpienie: Krzysztof Szczerski
10:30 – 11:30 Teologia wolności
Prelegenci: Matka Adela (SCTJM), Zbigniew Stawrowski, Janusz Kotański
Moderator: Grzegorz Górny
12:00 – 13:00 Wiosna narodów
Prelegenci: Beata Szydło, Emilio Morales, Joel Hodge, Mátyás Szalay
Moderator: Zdzisław Krasnodębski
14:00 – 15:00 Pokój i pojednanie
Prelegenci: Martin Kalungu-Banda, Marc Gopin, Gary Krupp (online)
Moderator: Michał Łuczewski
15:00 – 15:30 Dziedzictwo Jana Pawła II
Prelegenci: ks. Robert Skrzypczak, Paweł Skibiński
Moderator: Monika Jabłońska

Transmisja na żywo w języku polskim z pierwszego dnia Kongresu:


Niedziela, 1 października

11:30 – 12:30 Czym była rewolucja Solidarności i jak ją kontynuować?
Prelegenci: Paula Dobriansky, O. Oleh Kindiy
Moderator: Michał Łuczewski
12:45 – 13:45 Jan Paweł II i przywództwo przyszłości
Prelegent: Carl Anderson
Moderator: Grzegorz Górny
13:45 – 14:15 Rewolucja Ducha. Podsumowanie
Prelegenci: Grzegorz Górny, Michał Łuczewski
14:15-14:30 Oficjalne zakończenie kongresu

Transmisja na żywo w języku polskim z drugiego dnia Kongresu:


PROGRAM, DESCRIPTION AND BROADCAST OF THE CONGRESS IN ENGLISH:


John Paul II. An Inspiration for the World

“Poland, the Great Project” Foundation presents the Congress “John Paul II. An Inspiration for the World”. We would like to recall the intellectual achievements of the Holy Father and also look to him for inspiration to meet today’s challenges. The congress will be held September 30-October 1 at the Wawel Royal Castle. The event is closed to the public, at the same time we warmly encourage you to follow the broadcast, which will be available on the Foundation’s website and its YouTube channel.

John Paul II was the first truly global leader. With his intellectual prowess, prophetic vision, and practical actions, he carried the message of solidarity and peace across continents and epochs. As a survivor of World War II, he steadfastly repeated: “No more war!” Now, as the specter of global conflict looms, with the globalization of markets, social media, violence, and soulless bureaucracy tearing apart human bonds and leaving a wounded world and broken people in its wake, we need his message more than ever before. Seeking the guiding principles of hope, faith, and love, in our congress, we aim to demonstrate the extent of the Pope’s global impact and showcase the significance – even indispensability – of his message for building a better future for the world.

Program:

Saturday, September 30

10:00 – 10:10 Beginning of the Congress
10:10 – 10:30 John Paul II. The Last Global Leader
Lecture: Krzysztof Szczerski
10:30 – 11:30 Theology of Freedom
Speakers: Mother Adela (SCTJM), Zbigniew Stawrowski, Janusz Kotański
Moderator: Grzegorz Górny
12:00 – 13:00 Spring of Nations
Speakers: Beata Szydło Emilio Morales, Joel Hodge, Mátyás Szalay
Moderator: Zdzisław Krasnodębski
14:00 – 15:00 Peace and Reconciliation
Speakers: Martin Kalungu-Banda, Marc Gopin, Gary Krupp (online)
Moderator: Michał Łuczewski
15:00 – 15:30 Legacy of John Paul II
Speakers: Rev. Robert Skrzypczak, Paweł Skibiński
Moderator: Monika Jabłońska

Live broadcast in Polish from the first day of the Congress:


Sunday, October 1

11:30 – 12:30 What Was the Revolution of Solidarity and How to Continue It?
Speakers: Paula Dobriansky, Fr. Oleh Kindiy
Moderator: Michał Łuczewski
12:45 – 13:45 John Paul II and Leadership of the Future
Speaker: Carl Anderson
Moderator: Grzegorz Górny
13:45 – 14:15 Revolution of the Spirit. Concluding Remarks
Speakers: Grzegorz Górny, Michał Łuczewski
14:15 – 14:30 Ending of the Congress

Live broadcast in Polish from the second day of the Congress:

Podczas Kongresu Jan Paweł II. Inspiracja dla świata odbędzie się prezentacja książki “Papież oczami świata. Świadectwo o Janie Pawle II” przez autorkę, Monikę Jabłońską. Więcej informacji


Organizatorzy/Organizers:


Partnerzy/Partners:

ARP Fundacja
ORLEN Fundacja

Partnerzy medialni/Media partners:

wszystko co najażniejsze