Regulamin IX Kongresu Polska Wielki Projekt

Informacje ogólne

 1. Organizatorem IX Kongresu Polska Wielki Projekt (zwanego dalej Kongresem) jest Fundacja Polska Wielki Projekt z siedzibą w Warszawie (00-031) przy ul. Szpitalnej 5 lok. 18, zarejestrowana w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000630792, NIP: 5213743963 (zwana dalej Fundacją).
 2. Wszelkie informacje o Kongresie dostępne są na stronie internetowej www.polskawielkiprojekt.pl (zwanej dalej Stroną Internetową).
 3. Partnerami Fundacji (zwanymi dalej jako Partnerzy) przy organizacji Kongresu są podmioty wskazane na Stronie Internetowej.
 4. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i udziału w Kongresie.
 5. Kongres odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 r. w Arkadach Kubickiego, plac Zamkowy 4 w Warszawie (zwane dalej terenem organizacji Kongresu).

Warunki udziału w Kongresie

 1. Udział w Kongresie jest dobrowolny i otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyły 16 rok życia i uzyskały zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Kongresie i zarejestrowały się na Kongres poprzez Stronę Internetową. W/w osoby fizyczne biorące udział w Kongresie zwane są dalej w Regulaminie jako Uczestnicy.
 2. Udział Uczestników w Kongresie jest bezpłatny.
 3. W celu rejestracji, potencjalny Uczestnik/osoba zainteresowana udziałem w Kongresie zobowiązany/a jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej.
 4. Osoba zainteresowana udziałem w Kongresie, zobowiązana jest do podania w formularzu rejestracyjnym następujących danych, w tym danych osobowych (zwanych dalej Danymi Osobowymi):

– imię i nazwisko,

– adres e-mail i numer telefonu,

 1. W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości potencjalnego Uczestnika/osoby zainteresowanej udziałem w Kongresie bądź podanych przez niego danych (w tym danych osobowych), Fundacja może zażądać przesłania skanu dokumentu potwierdzającego ich prawdziwość lub tożsamość Uczestnika.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji, Fundacja może odmówić Uczestnikowi wejścia na Kongres.
 3. Fundacja poinformuje potencjalnego Uczestnika/osobę zainteresowaną udziałem w Kongresie o zakwalifikowaniu lub o decyzji odmownej.

Zasady szczególne udziału w Kongresie

 1. Kongres odbywać się będzie wedle poniższego harmonogramu:

– 7 czerwca w godzinach 10:00-19:00

– 8 czerwca w godzinach 10:00-18:00

– 9 czerwca w godzinach 10:00-15:00

 1. Przebywanie na terenie organizacji Kongresu poza tym przedziałem czasowym dopuszczalne jest jedynie za zgodą Fundacji.
 2. Uczestnik otrzymuje w pierwszym dniu uczestnictwa w Kongresie imienny identyfikator, który uprawnia do poruszania się na terenie organizacji Kongresu. Uczestnik Kongresu zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu imiennego identyfikatora przez cały czas pobytu na terenie organizacji Kongresu i każdorazowo jest zobowiązany do jego okazania na prośbę przedstawiciela Fundacji lub ochrony.
 3. Wstęp na teren organizacji Kongresu, mają wyłącznie uczestnicy posiadający imienny identyfikator. Osoby, które nie są w stanie okazać swojego imiennego identyfikatora w trakcie pobytu w pomieszczeniach, gdzie odbywa się Kongres, na żądanie przedstawiciela Fundacji mogą zostać zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia terenu organizacji Kongresu. Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój imienny identyfikator, mogą otrzymać jego duplikat.
 4. Uczestnicy przebywający na Kongresie zobowiązani są do poszanowania porządku oraz praw osób trzecich. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektów, w których odbywa się Kongres, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Fundacji.
 5. Na teren organizacji Kongresu nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, a w przypadku wykrycia takich osób mogą one zostać usunięte z terenu organizacji Kongresu.
 6. Na terenie organizacji Kongresu zabronione jest prowadzenie marketingu usług własnych lub podmiotów trzecich, chyba że Fundacja wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 7. Na terenie Kongresu zabronione jest propagowanie treści niedozwolonych przez prawo lub zasady współżycia społecznego.
 8. W obiektach, w których odbywa się Kongres, zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie bez pisemnej zgody Fundacji.
 9. Fundacja zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z terenu organizacji Kongresu bez prawa do powrotu na teren organizacji Kongresu.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem wyrządzonej przez niego szkody, jakie poniesie Fundacja w przypadku wystąpienia stron trzecich w stosunku do Fundacji z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez Uczestnika.
 11. Za przedstawiciela Fundacji w trakcie Kongresu uważa się każdą osobę legitymującą się imiennym identyfikatorem Kongresu – z napisem ORGANIZATOR.
 12. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany terminu oraz terenu organizacji Kongresu z przyczyn od niej niezależnych.

Skargi

 1. Wszelkie skargi i opinie związane z organizacją i przebiegiem Kongresu mogą być kierowane do Fundacji pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@polskawielkiprojekt.pl
 2. Fundacja zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na skargi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi skarga zostanie uznana za zasadną.

Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Kongresem jest Fundacja. Celem zbierania danych jest prawidłowa organizacja Kongresu.
 2. Dane przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz 1000 ze zm.).
 3. Dane Osobowe przetwarzane będą przez Fundację w celu ewidencji Uczestników i przekazywania im informacji dotyczących Kongresu oraz działalności Fundacji. Dane Osobowe mogą być również powierzane Partnerom i innym podmiotom (w tym podmiotowi prowadzącemu serwer, w ramach którego funkcjonuje Strona Internetowa) w celu ewidencji Uczestników, realizacji celów statutowych Fundacji oraz przekazywania informacji o działalności Partnerów.
 4. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących jego osoby, ich aktualizacji, zmiany, uzupełniania lub żądania usunięcia, z zastrzeżeniem, że działania takie mogą uniemożliwić Fundacji zapewnienie udziału Uczestnika w Kongresie. Uczestnik uprawniony jest także do ograniczenia przetwarzania danych przez Fundację, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wypełniając formularz Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej na temat działalności Fundacji i jej Partnerów.
 6. W ramach funkcjonowania Strony Internetowej Fundacja pobiera w sposób automatyczny i przetwarza wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
 7. Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze Strony Internetowej. Co do zasady, wyżej opisane dane są oznaczone unikalnym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej.
 8. Celem wykorzystywania plików cookies jest:

– dostosowanie treści zamieszczonych na Stronie Internetowej do preferencji Użytkownika Strony Internetowej oraz usprawnienie korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony Internetowej i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb;

– usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez użytkownika Strony Internetowej ze Strony Internetowej umożliwiające ulepszenie jej struktury.

 1. Strona Internetowa wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony Internetowej, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia. „Sesyjne” pliki cookies mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej do czasu zakończenia korzystania z Strony Internetowej (tj. do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej).
 2. Strona Internetowa wykorzystuje następujące rodzaje danych informatycznych:

– funkcjonalne” pliki cookies, zawierające dane dotyczące personalnych ustawień użytkownika Strony Internetowej, w tym zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu pochodzenia użytkownika Strony Internetowej, rozmiaru czcionki itp.;

– „wydajnościowe” pliki cookies, zawierające dane dotyczące sposobu i wydajności korzystania z Strony Internetowej;

– „reklamowe” pliki cookies, służące przekazywaniu użytkownikowi Strony Internetowej informacji handlowych dotyczących usług świadczonych w zakresie Strony Internetowej;

– „niezbędne” pliki cookies, od których pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na stronach internetowych Strony Internetowej, np. dane informatyczne wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach Strony Internetowej;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć dot. autoryzacji dostępu do Strony Internetowej.

 1. Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji użytkownika Strony internetowej i może zostać przez niego dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika Strony Internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Fundacja informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach Strony Internetowej.
 3. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej mogą być przekazywane na rzecz współpracujących z Fundacją kontrahentów, w tym w celach reklamowych i marketingowych.
 4. W celu zasięgnięcia obszerniejszych informacji w przedmiocie wskazanych wyżej danych informatycznych należy zapoznać się z treścią sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wykorzystanie wizerunku

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i wykorzystanie swojego wizerunku przez Fundację na potrzeby realizacji Kongresu. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Kongresu mogą zostać wykorzystane przez Fundację, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych w trakcie spotkań, konferencji, targów, serwisie internetowym, w telewizji, radiu, prasie, broszurach i materiałach zdjęciowych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 2. Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń o wynagrodzenie z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w regulaminie.
 3. Niniejsza zgoda jest ograniczona do użytku niekomercyjnego i związana z realizacją Kongresu.

Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu dostępnym na Stronie Internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Fundacją.
 2. Brak akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wyłącza możliwość udziału w Kongresie.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku z podpisaniem bądź realizacją umowy zawartej z Uczestnikiem jest sąd właściwy według przepisów ogólnych kodeksu postępowania cywilnego .
 4. Fundacja ustala program Kongresu oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, w którym odbywa się Kongres, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów.
 5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Kongresie spowodowany siłą wyższą lub wywołany z winy Uczestnika.